Upravljanje nepremičnin

Lastnikom večjih objektov pri nepremičninski agenciji Carniola nepremičnine ponujamo strokovno pomoč pri upravljanju z Vašim nepremičnim premoženjem. Navedena storitev zajema predvsem:

 • pripravo popisa stanja objektov in površin: izmero, popis materiala in količin, skupnih naprav in instalacij
 • pripravo načrta vzdrževanja
 • pregled dokumentacije za izvajanje nalog upravljanja – pregled prostorov ter skupnih elementov in naprav, pregled delilnika stroškov in priprava predloga optimizacije
 • prevzem, vodenje in arhiviranje projektne (tehnične) dokumentacije za prostore, objekte in naprave
 • izdelavo letnega načrta planiranih pregledov in vzdrževanja strojev ter naprav
 • sodelovanje pri vzdrževalnih delih zunanjih izvajalcev: pridobivanje ponudb, priprava predlogov, ipd.
 • prijavljanje morebitnih škod na objektih in napravah, ki se krijejo iz naslova pogodb z zavarovalnicami in organiziranje ogledov

V okviru upravljanja smo za lastnike vzpostavili tudi posebno storitev, ki smo jo poimenovali skrbništvo nepremičnine. Vaša nepremičnina bo v našem skrbništvu vzdrževana skladno z Vašimi potrebami ter bomo tudi celovito poskrbeli, da Vam bo, če jo želite oddajati, prinašala reden dohodek. Navedena storitev zajema:

 • periodično izvajanje pregledov nepremičnine in poročanje lastniku o trenutnem stanju
 • iskanje najemnikov in urejanje razmerij z njimi
 • redno mesečno preverjanje izpolnjevanja obveznosti najemnikov skladno z najemno pogodbo (plačevanje najemnine, stroškov, itd.)
 • organizacijo čiščenja in manjših vzdrževalnih del (npr. beljenje prostorov, ipd.)
 • zastopanje lastnikov na zborih lastnikov v večstanovanjskih objektih
 • druge redne storitve za zagotavljanje rednega vzdrževanja nepremičnine glede na potrebe in želje lastnika

Zaupajte nam Vašo nepremičnino v upravljanje/skrbništvo in poskrbeli bomo, da bo ta ostala v dobrem stanju in Vam služila skladno z Vašimi željami in potrebami.

***

Real estate management in Slovenia

We offer our professional assistance in the field of building management. The above service covers:

 • preparation of an inventory of the condition of buildings and its surfaces: measurement, inventory of materials and quantities, common devices, and installations
 • preparation of the maintenance plan
 • review of the documentation for the implementation of management tasks – review of premises and common elements and devices, review of division of costs as well as preparing optimization proposals
 • taking over, managing, and archiving project (technical) documentation for premises, facilities, and devices
 • creation of annual plans for carrying out inspections and maintenance of machines and devices
 • participation in the maintenance work procedures of external contractors: obtaining offers, preparing proposals, etc.
 • reporting potential damages to buildings and devices that are covered under contracts with insurance companies.

Taking care of your Slovene real estate – As your trustees, we make sure that Your real estate is in active use and brings You a regular income. The above service mainly covers the following activities (one or more, depending on the wishes and needs of each client):

 • periodical inspections of the real estate and reporting to the owner about the property condition
 • finding tenants and managing relations with them
 • regular monthly check of the fulfillment of the tenants’ obligations in accordance with the rental agreement (payment of the rent, expenses, etc.)
 • organization of cleaning and minor maintenance works (e.g. bleaching of rooms, etc.)
 • representation of owners at meetings of owners in multi-apartment buildings

Do you need support with above-listed management services for Your real estate in Slovenia? Contact us and we will present You with options for cooperation.