Upravljanje nepremičnin

Lastnikom večjih objektov ponujamo strokovno pomoč pri upravljanju z njihovim nepremičnim premoženjem.

Navedena storitev zajema predvsem:

 • pripravo popisa stanja objektov in površin: izmero, popis materiala in količin, skupnih naprav in instalacij
 • pripravo načrta vzdrževanja
 • pregled dokumentacije za izvajanje nalog upravljanja – pregled prostorov ter skupnih elementov in naprav, pregled delilnika stroškov in priprava predloga optimizacije
 • prevzem, vodenje in arhiviranje projektne (tehnične) dokumentacije za prostore, objekte in naprave
 • izdelavo letnega načrta planiranih pregledov in vzdrževanja strojev ter naprav
 • sodelovanje pri vzdrževalnih delih zunanjih izvajalcev: pridobivanje ponudb, priprava predlogov, ipd.
 • prijavljanje morebitnih škod na objektih in napravah, ki se krijejo iz naslova pogodb z zavarovalnicami in organiziranje ogledov

Bi za upravljanje nepremičnin želeli pomoč strokovnjakov? Kontaktirajte nas in preverite vse možnosti sodelovanja.

***

Real estate management in Slovenia

We offer our professional assistance in the field of building management.

The above service covers:

 • preparation of an inventory of the condition of buildings and its surfaces: measurement, inventory of materials and quantities, common devices, and installations
 • preparation of the maintenance plan
 • review of the documentation for the implementation of management tasks – review of premises and common elements and devices, review of division of costs as well as preparing optimization proposals
 • taking over, managing, and archiving project (technical) documentation for premises, facilities, and devices
 • creation of annual plans for carrying out inspections and maintenance of machines and devices
 • participation in the maintenance work procedures of external contractors: obtaining offers, preparing proposals, etc.
 • reporting potential damages to buildings and devices that are covered under contracts with insurance companies.

Do you need support with above-listed management services for your real estate in Slovenia? Contact us and we will present you with options for cooperation.