Cenik storitev

Cenik storitev nepremičninskega zastopanja in posredovanja družbe Carniola nepremičnine d.o.o.

CENIK STORITVE POSREDOVANJA OZ. ZASTOPANJA V PROMETU Z NEPREMIČNINAMI
Opis storitve cena brez DDV cena z DDV
višina provizije pri prodaji oz- nakupu nepremičnine v vrednosti do 10.000 EUR 800,00 EUR 976,00 EUR
višina provizije pri prodaji oz- nakupu nepremičnine v vrednosti nad 10.000 EUR 4 % od vrednosti nepremičnine 4 % od vrednosti nepremičnine in 22 % DDV
višina provizije pri oddaji oz. najemu nepremičnine (fizične osebe – skladno z zakonom: ne več kot znesek enomesečne bruto najemnine in ne manj kot 150 EUR; pogodbena vrednost je enaka vsoti bruto najemnim na obdobje najema) 4 % od vrednosti nepremičnine 4 % od vrednosti nepremičnine in 22 % DDV
CENIK DODATNIH STORITEV
Opis storitve cena brez DDV cena z DDV
Vodenje ter izvedba celotnega postopka prodaje oz. nakupa nepremičnine (preverjanje stanja, priprava pogodbe, izvedba davčnega in upravnega postopka, organiziranje overitve, pridobitev listin, primopredaja) 2 % od vrednosti nepremičnine 2 % od vrednosti nepremičnine in 22 % DDV
Sestava pogodb (*pripravi odvetnik ali notar) po ceniku odvetniške ali notarske pisarne po ceniku odvetniške ali notarske pisarne
Izvedba primopredaje pri najemu 200,00 EUR 244,00 EUR
Svetovanje na področju nepremičnin – vsaka začeta ura (svetovanje, davčno svetovanje, razlaga ZK-izpiska, pregled listin, sodelovanje pri pogajanjih, seznanjanje naročitelja s pravnim in dejanskim stanjem) 100,00 EUR 122,00 EUR
Pridobitev zemljiškoknjižnega izpiska za nepremičnino 20,00 EUR 24,40 EUR
Manipulativni stroški za pridobivanje drugih listin (potrdilo o namembnosti, potrdilo o ne-uveljavljanju predkupne pravice, izpis iz katastra, itd.) – vsaka listina 40,00 EUR 48,80 EUR
Priprava napovedi za odmero davka na promet nepremičnin 50,00 EUR 61,00 EUR
Priprava napovedi za odmero dohodnine od dobička iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnine 50,00 EUR 61,00 EUR
Priprava primopredajnega zapisnika in prenos priključkov na novega lastnika (elektrika, voda, telefon, kabelska, plin, upravnik, NUSZ, itd.) 150,00 EUR 183,00 EUR
Ogled nepremičnine brez sklenitve posredniške pogodbe (do 10 km iz Domžal) 35,00 EUR 42,70 EUR
Ogled nepremičnine brez sklenitve posredniške pogodbe (do 30 km iz Domžal) 45,00 EUR 54,90 EUR
Oglede nepremičnine brez sklenitve posredniške pogodbe (nad 30 km iz Domžal) 55,00 EUR 67,10 EUR
Pisno podana tržna ocena nepremičnine (*sodni cenilec oz. pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin) po ceniku cenilca po ceniku cenilca
Prvi ogled nepremičnine in pregled listin je vključen v provizijo na podlagi pogodbe o posredovanju oz. zastopanju, razen če je s strani naročnika predčasno prekinjena, se zaračuna 100,00 EUR 122,00 EUR