Management nepremičnin

Lastnikom večjih objektov pri nepremičninski agenciji Carniola nepremičnine ponujamo strokovno pomoč pri menedžiranju Vašega nepremičninskega premoženja. Storitev managementa nepremičnin zajema predvsem:

 • periodično izvajanje pregledov nepremičnine in poročanje lastniku o trenutnem stanju
 • pripravo popisa stanja objektov in površin: izmero, popis materiala in količin, skupnih naprav in instalacij
 • pripravo načrta vzdrževanja
 • pregled dokumentacije za izvajanje nalog upravljanja – pregled prostorov ter skupnih elementov in naprav, pregled delilnika stroškov in priprava predloga optimizacije
 • prevzem, vodenje in arhiviranje projektne (tehnične) dokumentacije za prostore, objekte in naprave
 • izdelavo letnega načrta planiranih pregledov in vzdrževanja strojev ter naprav
 • sodelovanje pri vzdrževalnih delih zunanjih izvajalcev: pridobivanje ponudb, priprava predlogov, ipd.
 • prijavljanje morebitnih škod na objektih in napravah, ki se krijejo iz naslova pogodb z zavarovalnicami in organiziranje ogledov
 • zastopanje lastnikov na zborih lastnikov v večstanovanjskih objektih
 • organiziranje izvedbe vseh drugih potrebnih aktivnosti (beljenje, čiščenje, košnja trave, monitoring, idr.), da Vaša nepremičnina ostane urejena in v funkciji skladno z Vašimi željami, potrebami in nameni

V okviru managementa nepremičnega premoženja na Vašo željo tudi celovito poskrbimo, da Vam bo Vaša nepremičnina prinašala reden dohodek. Naše aktivnosti v tej zvezi zajemajo:

 • iskanje dolgoročnih najemnikov in urejanje razmerij z njimi
 • redno mesečno preverjanje izpolnjevanja obveznosti najemnikov skladno z najemno pogodbo (plačevanje najemnine, stroškov, itd.)
 • organizacijo čiščenja in manjših vzdrževalnih del (npr. beljenje prostorov, ipd.)

Zaupajte nam menedžiranje Vaše nepremičnine in poskrbeli bomo, da Vam bo služila skladno z Vašimi željami in potrebami.

***

Management of Your Real estate portfolio in Slovenia

We offer our professional assistance in the field of real estate management. The above service covers:

 • periodical inspections of the real estate and reporting to the owner about the property condition
 • preparation of an inventory of the condition of buildings and its surfaces: measurement, inventory of materials and quantities, common devices, and installations
 • preparation of the maintenance plan
 • review of the documentation for the implementation of management tasks – review of premises and common elements and devices, review of division of costs as well as preparing optimization proposals
 • taking over, managing, and archiving project (technical) documentation for premises, facilities, and devices
 • creation of annual plans for carrying out inspections and maintenance of machines and devices
 • participation in the maintenance work procedures of external contractors: obtaining offers, preparing proposals, etc.
 • reporting potential damages to buildings and devices that are covered under contracts with insurance companies
 • representation of owners at meetings of owners in multi-apartment buildings
 • all the other activities necessary in order to keep Your real estate in Slovenia in good operational condition

As Your real estate managers, we can also actively keep Your real estate in active use in order to bring You regular income. Our services also include:

 •  finding tenants and managing relations with them
 • regular monthly check of the fulfillment of the tenants’ obligations in accordance with the rental agreement (payment of the rent, expenses, etc.)
 • organization of cleaning and minor maintenance works (e.g. painting of rooms, etc.)

Do you need professional support with management of Your real estate in Slovenia? Contact us and we will present You with options for cooperation.