Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja družbe Carniola nepremičnine d.o.o. pri zastopanju in posredovanju v prometu z nepremičninami (verzija 1.1.)

ki jih je sprejela družba Carniola nepremičnine d.o.o. na podlagi Zakona o nepremičninskem posredovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, s spr.) kot sledi:

1. člen

S Splošnimi pogoji poslovanja pri posredovanju v prometu z nepremičninami (v nadaljevanju: »Splošni pogoji«) se urejajo pravna razmerja med družbo Carniola nepremičnine d.o.o. (v nadaljevanju: »Družba«) in naročnikom oz. naročiteljem.

Vsakokrat veljavni splošni pogoji se uporabljajo za vsako pogodbo o posredovanju oziroma pogodbo o zastopanju (skladno z določbami 20. člena Zakona o nepremičninskem posredovanju) (v nadaljevanju za obe pogodbi splošno: pogodba o posredovanju), ki jo Družba sklene z naročnikom.

Za vsako pogodbo o posredovanju se uporablja tudi vsakokrat veljavni cenik Družbe, ki je priloga in sestavni del teh Splošnih pogojev. V primeru, da pogodba o posredovanju vsebuje določila, ki so drugačna od Splošnih pogojev ali cenika, veljajo določila pogodbe o posredovanju.

2. člen

V teh Splošnih pogojih uporabljeni izrazi imajo enak pomen, kot jih določa zakon:

– Nepremičninska družba (v nadaljevanju tudi: Družba) je Carniola nepremičnine d.o.o.

– Nepremičninski posrednik oziroma nepremičninska posrednica (v nadaljnjem besedilu: nepremičninski posrednik) je fizična oseba, ki za nepremičninsko družbo opravlja posle zastopanja oz. posredovanja na podlagi pogodbe o zaposlitvi oziroma drugi pravni podlagi, s pridobljeno licenco pristojnega ministrstva za opravljanje poslov posredovanja in je vpisana v imenik nepremičninskih posrednikov pri pristojnem ministrstvu.

– Posredovanje v prometu z nepremičninami pomeni opravljanje registrirane pridobitne dejavnosti posredništva v prometu z nepremičninami, pri čemer posamezni posli posredovanja v prometu z nepremičninami vsebujejo vse dejavnosti pri vzpostavljanju stika med naročiteljem in tretjo osebo ter pri pogajanjih in pripravah za sklenitev pravnih poslov, katerih predmet je določena nepremičnina, kot so kupna, prodajna, najemna, zakupna ali druga pogodba za določeno nepremičnino.

– Naročnik oziroma naročnica (v nadaljnjem besedilu: naročnik) je fizična ali pravna oseba, ki z nepremičninsko družbo sklene pogodbo o posredovanju.

– Tretja oseba je oseba, ki jo nepremičninski posrednik poskuša spraviti v stik z naročiteljem, da bi se z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe v zvezi z nepremičnino.

– Naročnikovi ožji družinski člani so naročnikov zakonec ali oseba, s katero naročnik živi v zunajzakonski skupnosti, v skladu s predpisi o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, njuni otroci oziroma posvojenci, starši in posvojitelji ter osebe, ki jih je po zakonu dolžan preživljati.

– Pogodba o posredovanju je pisna pogodba, ki jo skleneta Družba in naročnik ter s katero se Družba zavezuje, da si bo prizadevala najti in spraviti v stik z naročiteljem tretjo osebo, ki se bo z njim pogajala za sklenitev pogodbe, katere predmet je nepremičnina, naročnik pa se zavezuje, da bo nepremičninski družbi plačal plačilo za posredovanje, če bo predpogodba / pogodba sklenjena, in morebitne dodatne ostale storitve v skladu z dogovorom. V kolikor pa se pri tem naročnik in Družba dogovorita, da bo Družba pri izvajanju zadevne pogodbe zastopala samo naročiteljeve interese, gre za Pogodbo o zastopanju. V nadaljevanju ti Splošni pogoji na obe tovrstni pogodbi skupaj referirajo kot: »pogodba«.

– Pogodba, katere predmet je nepremičnina, je pogodba o prodaji, nakupu, oddaji, najemu ali zakupu nepremičnine, pri sklenitvi katere posreduje oz. zastopa Družba.

– Nepremičnina je v pogodbi opredeljena nepremičnina.

3. člen

Družba opravlja storitve zastopanja ali posredovanja pri: prodaji ali nakupu nepremičnine; oddaji, najemu ali zakupu; drugi pogodbi, katere predmet je nepremičnina. Na podlagi pogodbe o posredovanju pri prodaji/nakupu ali oddaji/najemu nepremičnine se za plačilo za posredovanje (provizijo) iz 5. člena teh Splošnih pogojev krijejo zlasti stroški za naslednja dejanja:

– sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami;

– seznanjanje naročitelja s tržnimi razmerami, ki so pomembne za določitev cene ali cene najema za nepremičnino, z vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe o prodaji ali najemu, z vrsto in višino davčnih obveznosti, s cenami notarskih storitev in drugih stroškov v zvezi s sklenitvijo prodajne ali najemne pogodbe;

– seznanitev naročitelja z določbami Energetskega zakona (EZ-1) in ustreznih podzakonskih predpisov glede zagotovitve energetske izkaznice stavbe ali posamezne dele stavb, ki se prodajajo ali oddajajo ter glede navajanja energijskih kazalnikov energetske učinkovitosti stavbe ali posameznega dela stavbe iz energetske izkaznice že pri oglaševanju nepremičnine, kot tudi s predvidenimi globami v primeru kršitve navedenih obveznosti;

– ugotavljanje pravnega stanja nepremičnine s pridobitvijo listin o nepremičnini (izpisek iz zemljiške knjige), pogodb (če nepremičnina še ni vpisana v zemljiško knjigo) in podobno;

– pisna opozorila, obvestila, potrdila;

– ogled nepremičnine po sklenitvi pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami;

– trženje predmetne nepremičnine, vključno z oglaševanjem na spletnih straneh nepremičninske družbe ter raznih nepremičninskih portalih in/ali tiskanih medijih oz. na drug ustrezen način, ki ga za posamičen primer določi posrednik;

– seznanjanje naročitelja z nepremičnino in spravljanje v stik s tretjo osebo;

– prisotnost pri ogledu;

– ugotavljanje dejanskega stanja nepremičnine;

– seznanjanje naročitelja z ugotovljenim pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine in zanesljivo opozarjanje na ugotovljene napake;

– telefonsko komuniciranje s strankami;

– sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev posla.

Znesek plačila posredniške storitve ostane nespremenjen, tudi če naročitelj odkloni katerokoli od zgoraj navedenih storitev, ali če se ugotovi da je le-ta nepotrebna.

V primeru, da Družba spravi naročitelja v stik s tretjo osebo, katere podatke je naročitelju pred tem posredovala že druga nepremičninska družba, mora naročitelj Družbo o tem obvestiti v roku treh (3) delovnih dni od prejema obvestila iz strani Družbe. V nasprotnem primeru se šteje, da je naročitelja v stik s tretjo osebo spravila Družba na podlagi te pogodbe.

4. člen

Družba lahko za naročitelja opravi dodatne storitve, če se o tem dogovorita z naročnikom v pogodbi ali aneksu k pogodbi ali s posebnim naročilom, ki predstavlja dopolnitev pogodbe.

Kot dodatne storitve se štejejo zlasti:

– priprava/ predpogodbe in pogodbe, katere predmet je nepremičnina;

– zastopanje v postopkih pridobivanja soglasij, dovoljenj in drugih dokumentov, ki so potrebni za sklenitev pogodbe, katere predmet je nepremičnina;

– organizacija cenitve nepremičnine;

– zastopanje v davčnih postopkih;

– urejanje pravnega stanja nepremičnine;

– organizacija notarskih storitev;

– organizacija odvetniških storitev;

– organizacija izdelave prevodov listin in overitev prevodov;

– organizacija hramba denarnih sredstev na fiduciarnem računu notarja;

– hramba listin;

– sodelovanje na licitacijah;

– pridobivanje EMŠO in davčne številke za tujega državljana;

– organizacija izdelave energetske izkaznice.

Cene dodatnih storitev so določene v ceniku Družbe.

Družba je upravičena do plačila za dodatne storitve v trenutku, ko so bile storitve opravljene, tudi če pogodba, katere predmet je nepremičnina, ni bila sklenjena.

5. člen

Višino plačila za posredovanje v prometu z nepremičninami Družba in naročnik dogovorita s pisno pogodbo.

Plačilo za posredovanje v prometu z nepremičninami v primeru nakupa ali prodaje za isto nepremičnino znaša največ 4 % od pogodbene cene + DDV. Ta omejitev pa ne velja, kadar je pogodbena vrednost nepremičnine manjša od 10.000,00 EUR.

V primeru, da Družba katere izmed storitev iz člena 3 teh Splošnih pogojev ne opravi, ker to ni potrebno zaradi okoliščin posameznega posla, ali na izrecno željo naročnika, naročnik nima pravice zahtevati znižanja plačila za storitve posredovanja ali zastopanja v prometu z nepremičninami.

V plačilo za posredovanje ali zastopanje v prometu z nepremičninami niso vključeni stroški notarskih storitev, cenitev, prevodov, pravniških oziroma odvetniških storitev, davki, sodne in upravne takse, nadomestila za potrdila in dovoljenja, potrebna za veljavno sklenitev pogodbe, ter stroški dodatnih storitev iz točke 4. člena teh Splošnih pogojev.

Družba pridobi pravico do plačila za posredovanje oz. zastopanje v prometu z nepremičninami, ko je sklenjena (pred)pogodba, pri sklenitvi katere je posredovala oz. zastopala.

Družba ne more zahtevati niti delnega plačila za posredovanje ali zastopanje v prometu z nepremičninami pred sklenitvijo (pred)pogodbe, katere predmet je nepremičnina.

Plačilo za posredovanje v prometu z nepremičninami Družba zaračuna naročitelju na podlagi sklenjene pogodbe.

Družba ima pravico do celotnega plačila tudi, če naročnik ali tretja oseba pozneje odstopita od že sklenjene pogodbe, katere predmet je nepremičnina, v skladu z zakonom.

Družba ima pravico do plačila za posredovanje oz. zastopanje v prometu z nepremičninami tudi v primerih, ko naročitelj oziroma njegov ožji družinski član sklene pogodbo, katere predmet je nepremičnina, s tretjo osebo, s katero je naročitelja spravila v stik Družba oziroma nepremičninski posrednik, ali njenim ožjim družinskim članom, in je bila ta pogodba sklenjena v času trajanja pogodbenega razmerja ali šest (6) mesecev po preteku pogodbenega razmerja z Družbo.

6. člen

V primeru enostranskega odstopa od pogodbe s strani naročnika pred potekom pogodbenega razmerja ali v primeru sklenitve pogodbe s tretjo osebo, s katero je vzpostavil stik naročnik sam, se naročnik zaveže Družbi poravnati vse dejanske stroške, ki so nastali v zvezi z opravljanjem storitev posredovanja oz. zastopanja, skladno s predpisi, kot tudi izvesti plačilo za dodatne storitve, ki jih je posrednik do tistega trenutka že opravil. Če pa je naročnik ob tem ravnal v slabi veri oziroma nepošteno in/ali je kršil dogovor o ekskluzivnosti pogodbe o posredovanju, sklenjene z Družbo, je dolžan plačati celotno plačilo po sklenjeni pogodbi, kot bi Družbi pripadlo v primeru uspešnega nepremičninskega posredovanja, glede na pogodbeno določeno izhodiščno ceno nepremičnine.

7. člen

Družba mora pri opravljanju storitev posredovanja oz. zastopanja v prometu z nepremičninami naročnika na primeren način seznaniti z vsemi okoliščinami, ki so pomembne za uresničitev naročnikovih interesov.

Družba mora ustrezno varovati tudi interese tretje osebe, ki jo je spravila v stik z naročnikom zaradi pogajanj o sklenitvi pogodbe, katere predmet je nepremičnina, in ravnati nepristransko. Kadar pa Družba na podlagi določb 20. člena Zakona o nepremičninskem posredovanju oz. pisnega dogovora z naročnikom v tej zvezi pri posredovanju (oz. zastopanju) zastopa izključno naročnikove interese, mora tretjo osebo, s katero je naročnika spravila v stik, pisno opozoriti, da nastopa v vlogi zastopnika in ne posrednika.

Kadar Družba opravlja storitve posredovanja ali zastopanja za naročnika, ki želi ostati anonimen, Družba ni zavezana tretji osebi, ki bi z naročnikom želela skleniti pravni posel, izdati identitete naročnika vse do trenutka sklenitve pogodbe, katere predmet je nepremičnina.

8. člen

Družba ima zavarovano odgovornost za škodo, ki jo povzroči naročniku ali tretji osebi s kršitvijo pogodbe. Zavarovanje krije odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku ali tretji osebi s kršitvijo pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami na ozemlju Republike Slovenije. Naziv zavarovalnice, številka zavarovalne police in višina zavarovalne vsote so navedeni v pogodbi o posredovanju.

9. člen

V primeru, da naročnik in Družba skleneta ekskluzivno pogodbo, naročnik v času veljavnosti pogodbe v zvezi z isto nepremičnino ne sme skleniti pogodbe z drugo nepremičninsko družbo in preko kogar koli tretjega ali sam oglaševati ali prodajati iste nepremičnine.

10. člen

Družba lahko po pisnem dogovoru z naročnikom prenese storitve posredovanja oz. zastopanja na druge nepremičninske družbe, v sklopu pogodb o poslovnem sodelovanju, ki jih ima Družba sklenjene z drugimi nepremičninskimi družbami, o čemer mora naročnika obvestiti skladno z določbami zakona.

11. člen

Naročnik mora Družbi predložiti vso dokumentacijo, ki se nanaša na nepremičnino, zlasti dokazila o lastništvu, vključno z zemljiškoknjižnim izpiskom in pogodbami, gradbeno dovoljenje, lokacijsko informacijo in vse ostale listine.

Naročnik jamči za resničnost, točnost in popolnost posredovanih podatkov oziroma dokumentacije.

Naročnik bo nemudoma, najkasneje pa v roku treh (3) dneh od spremembe, pisno obvestil Družbo o vsaki spremembi svojih interesov (prodajne cene, datumu vseljivosti nepremičnine idr.) ter o vsaki spremembi dejanskega ali pravnega stanja nepremičnine.
Naročnik bo v primeru, ko bo nepremičnino tržil tudi sam ali preko drugih nepremičninskih družb, nepremičnino tržil pod enakimi pogoji, kot so dogovorjeni s pogodbo.

Naročnik se zavezuje, da bo v primeru, da sam ali s posredovanjem druge nepremičninske družbe najde tretjo osebo, s katero sklene (pred)pogodbo, katere predmet je nepremičnina, nemudoma, najkasneje pa v roku osmih (8) dni od sklenitve (pred)pogodbe Družbo o tem pisno obvestil in ji izročil kopijo te pogodbe.

12. člen

Naročnik je dolžan povrniti Družbi vso škodo, ki ji nastane zaradi naročnikovih kršitev pogodbenih obveznosti.

Kot hujše kršitve pogodbe se štejejo zlasti naslednja ravnanja:

– naročnik Družbi brez utemeljenih razlogov onemogoča ogled nepremičnine;

– naročnik krši dogovor o ekskluzivnosti pogodbe;

– naročnik sam ali pri drugih nepremičninskih družbah nepremičnino trži pod drugačnimi pogoji, kot so dogovorjeni s pogodbo z Družbo;

– naročnik Družbe ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o sklenitvi (pred)pogodbe, katere predmet je nepremičnina, s tretjo osebo, ki jo najde sam ali ji ne izroči ali ne izroči v roku kopije pogodbe, katere predmet je nepremičnina;

– naročnik v nasprotju z dobro vero in poštenjem ne pristopi k pogajanjem za sklenitev pogodbe ali brez utemeljenega razloga noče skleniti (pred)pogodbe, katere predmet je nepremičnina, s tretjo osebo, s katero ga je v stik spravila Družba;

– naročnik informacije v zvezi z nepremičninami in prizadevanji Družbe, ki jih je izvedel pri Družbi in so poslovna skrivnost, posreduje tretjim osebam.

13. člen

Naročnik izrecno in nepreklicno soglaša in pooblašča Družbo, da v primeru, da naročnik odstopi od pogodbe o posredovanju oziroma ne sklene (pred)pogodbe, katere predmet je nepremičnina, opravi poizvedbe o morebitni sklenjeni tovrstni pogodbi, pri čemer ta pravica zajema tudi pravico do vpogleda in prepisa pogodbe, katere predmet je nepremičnina.

14. člen

Nepremičninska družba je v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma pri sklepanju poslovnih razmerij in transakcijah nad zneskom, določenim z Zakonom o preprečevanju pranja denarja, ter v nekaterih drugih primerih, določenih z zakonom, zavezana opraviti pregled stranke. Pregled zajema:

– ugotavljanje in preverjanje identitete stranke;

– ugotavljanje dejanskega lastnika stranke, če je stranka pravna oseba;

– pridobitev podatkov o namenu in predvideni naravi poslovnega razmerja ali transakcije ter drugih podatkov po zakonu;

– redno spremljanje poslovnih aktivnosti, ki jih stranka izvaja pri nepremičninski družbi.

Naročnik je seznanjen in soglaša, da ima Družba z namenom izpolnitve svojih obveznosti po prejšnjem odstavku pravico pridobiti in preveriti (tudi z vpogledom v osebni dokument) naslednje osebne podatke stranke in zakonitega zastopnika stranke: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčno številko ter številko, vrsto in naziv izdajatelja osebnega dokumenta.

15. člen

Zaradi izpolnjevanja obveznosti po pogodbi o posredovanju ter obveznosti, ki jih Družbi nalaga Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, naročitelj soglaša, da nepremičninska družba fotokopira in hrani kopijo njegovega osebnega dokumenta.

Družba na kopiji osebnega dokumenta označi:

– da gre za kopijo;

– svoj naziv;

– namen kopiranja;

– opozorilo o prepovedi uporabe v druge namene; in

– pravno podlago za kopiranje – pisna privolitev.

Pri čemer je prepovedano nadaljnje kopiranje kopije osebnega dokumenta in Družba kopije tudi ne sme hraniti v elektronski obliki. Družba se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov; da bodo vsi osebni podatki uporabljeni le za sklepanje, izvajanje, spreminjanje in prekinitev pogodbe, nemoteno izvajanje in zaračunavanje storitev ter za potrebe analiz v družbi, namenjenih izboljšanju ponudbe naročnikom ter, da bo za in pred uporabo osebnih podatkov v druge namene pridobljeno ustrezno soglasje.

Družba se zavezuje k varovanju vseh osebnih podatkov v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov. Vsi osebni podatki bodo uporabljeni le za sklepanje, izvajanje ali spreminjanje pogodbe.

Vse osebne podatke naročitelja bo nepremičninska družba uporabljala in hranila kot zaupne skladno z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov.

S podpisom pogodbe z Družbo naročnik potrjuje in zagotavlja, da ji je vse osebne podatke posredoval prostovoljno ter, da je seznanjen oziroma soglaša, da:

– Družba vzpostavi, zbira, vodi, posreduje, uporablja, obdeluje in shranjuje njegove osebne podatke za namene prejema in obdelave njegovega naročila, poizvedbe oz. vprašanja, priprave ponudbe oz. odgovora ter vzpostavitve kontakta oz. komunikacije, v skladu s sklenjeno pogodbo, pri čemer lahko Družba uporablja različne načine komuniciranja (npr. telefon, navadno in elektronsko pošto). Pridobljene osebne podatke Družba zbira in obdeluje v svoji bazi osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 04. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES) ter izključno za namene poslovanja v prometu z nepremičninami.

– Osebne podatke naročnik posreduje prostovoljno in brez posledic, če posredovanje odklonim ter je seznanjen s svojo pravico od upravljavca pisno ali ustno na zapisnik zahtevati, da mu omogoči vpogled v katalog zbirke osebnih podatkov; da mu potrdi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne; da mu omogoči vpogled v zbirko osebnih podatkov, ki se nanaša nanj ter mu omogoči, da osebne podatke, ki se nanašajo nanj prepisuje ali kopira in mu posreduje izpis; da mu posreduje seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki z navedbo kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen; da mu da informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o njem vsebuje zbirka, in o metodi obdelave, da mu da informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem, ter da mu pojasni tehnične oziroma logično-tehnične postopke odločanja, če izvaja avtomatizirano odločanje z obdelavo njegovih osebnih podatkov.

– Od upravljavca pisno s pošiljko naslovljeno na naslovu naveden v pogodbi o posredovanju ali ustno na zapisnik zahteva, da dopolni, popravi, blokira ali izbriše njegove osebne podatke, za katere dokaže, da so nepopolni, netočni, neažurni ali da so bili zbrani ali obdelani v nasprotju z zakonom ter, da o njihovi dopolnitvi, popravku, blokiranju ali izbrisu obvesti vse uporabnike mojih osebnih podatkov in pogodbene obdelovalce, katerim je posredoval te podatke, preden so bili dopolnjeni, popravljeni, blokirani ali izbrisani.

– Dovoljuje, da se s tem soglasjem k uporabi in obdelavi dani osebni podatki, posredujejo tretjim osebam v skladu s pogodbo o posredovanju in se shranijo in obdelujejo v bazi podatkov Družbe za namene neposrednega trženja.

– Naročnik je prav tako seznanjen, da se bodo tako zbrani osebni podatki uporabljali le za dosego namena pogodbe o posredovanju oz. nudenja strokovne pomoči v skladu s sklenjeno pogodbo; s pravico do vpogleda v strokovne interpretacije tako zbranih osebnih podatkov; Da se bodo tako zbrani osebni podatki lahko posredovali samo tistim drugim uporabnikom, ki jim to dovoljuje zakon, vsem ostalim pa samo na podlagi njegovega izrecnega pisnega soglasja; s pravico do vpogleda, komu so bili tako zbrani osebni podatki posredovani; S pravico do pozabe in izbrisa – če naročnik več ne želi, da se njegovi osebni podatki obdelujejo, in ob pogoju da ni zakonitih razlogov za njihovo nadaljnjo hrambo, lahko zahteva, da se njegovi podatki izbrišejo in / ali prenehajo uporabljati za neposredno trženje; s pravico vedeti, kako dolgo se hranijo osebni podatki; S pravico zahtevati popravek oz. s pravico do pravnega sredstva – vložitve pritožbe; s pravico do prenosljivosti osebnih podatkov.

16. člen

Pogodba o posredovanju oz. zastopanju je sklenjena za določen čas devetih (9) mesecev.
Po poteku obdobja iz prejšnje točke lahko stranki skleneta novo pogodbo za enako obdobje (9 mesecev).

Pogodba preneha veljati:

– s potekom časa;

– z odpovedjo pogodbe o posredovanju;

– z izpolnitvijo pogodbe o posredovanju;

– v drugih primerih, ki jih določa zakon.

Stranki lahko kadar koli odpovesta pogodbo, če to ni v nasprotju z načelom dobre vere in poštenja, z odpovednim rokom petnajst (15) dni. Odpoved mora biti podana v pisni obliki, s priporočeno pošto na naslov drugopogodbene stranke, kot izhaja iz pogodbe. Odpovedni rok začne teči naslednji dan po prejemu.

17. člen

Za presojanje pogodbe o posredovanju in Splošnih pogojev ter za vprašanja, ki jih pogodba in Splošni pogoji ne urejajo, se uporablja slovensko pravo, brez uporabe kolizijskih pravil.

Morebitne spore, ki bi izvirali iz pogodbe o posredovanju ali v zvezi z njo, bosta stranki reševali sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ni mogoča, se določi pristojnost krajevno in stvarno pristojnega sodišča po sedežu Družbe.

18. člen

Ti splošni pogoji nadomeščajo predhodne splošne pogoje z dne 11. 2. 2022 in veljajo od 3. 1. 2024 dalje. Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani Družbe.

V Žireh, dne 3. 1. 2024

direktor Janko Rejc, l. r.

 

Priloga in sestavni del teh Splošnih pogojev:

Cenik storitev nepremičninskega zastopanja in posredovanja družbe Carniola nepremičnine d.o.o.