Eno od osnovnih pravil stvarnega prava določa, da zgradba in zemljišče, na katerem ta zgradba stoji, nosita isto pravno usodo. Praviloma torej ni mogoče prodati le stavbe oz. druge zgradbe, brez zemljišča, na katerem stoji; oziroma le zemljišča, brez stavbe, ki je na njem zgrajena. Izjemo od tega pravila predstavlja stavbna pravica. V primeru ustanovitve stavbne pravice lahko namreč za čas trajanja njene ustanovitve pravno ločimo stavbo in zemljišče pod njo. Lastnik zemljišča lahko tako še naprej ostane lastnik določene zemljiške parcele – hkrati pa proda tretjemu, ki se kot imetnik stavbne pravice tudi vpiše v zemljiško knjigo, pravico, da ima v lasti na tej parceli zgrajeno stavbo ali drugo zgradbo (tj. stavbno pravico).

Imetnik stavbne pravice, ki je lahko ustanovljena za določen ali nedoločen čas (časovna omejitev trajanja na 99 let je bila pred nekaj leti brisana), lahko s svojo stavbno pravico razpolaga, kot da bi šlo za lastninsko pravico. Lahko jo proda naprej, obremeni s hipoteko, ipd. Zgradba, ki je zgrajena na nepremičnini, obremenjeni s stavbno pravico, se lahko razdeli tudi v etažno lastnino. V tem primeru imajo lastniki posameznih delov stavbno pravico po idealnih deležih. Pri tem pa lastniku zemljišča za čas trajanja stavbne pravice plača določeno nadomestilo, ki je lahko dogovorjeno ali kot enkratno, ob ustanovitvi stavbne pravice; ali pa se plačuje v dogovorjenih časovnih intervalih. Ob prenehanju stavbne pravice pa mora, če se stranki ne dogovorita drugače, lastnik zemljišča imetniku stavbne pravice povrniti del njegovih vlaganj v nepremičnino, tj. kolikor je zadevna nepremičnina zaradi vlaganj (bivšega) imetnika stavbne pravice več vredna.

Kdaj torej razmišljati o stavbni pravici?

Če ste lastnik zemljišč, ki so zazidljiva in jih ne želite prodati, saj bi radi ohranili njihovo lastništvo (za svoje potomce): bi jih pa v zameno za določeno enkratno ali periodično denarno nadomestilo dali v dolgoročno (praviloma več-desetletno) uporabo tretjim, da lahko na njih zgradijo svoje hiše, delavnice in druge zgradbe.

Oz., gledano z drugega zornega kota, če iščete možnost postavitve objekta za svoj posel za daljše časovno obdobje (praviloma za čas amortizacije takšnega objekta), ki ga lahko v času trajanja stavbne pravice tudi samostojno obremenite ali tudi prodate naprej, brez velike začetne investicije v nakup zemljišča – temveč ob dogovoru za plačevanje določenega periodičnega nadomestila za stavbno pravico za čas njenega trajanja lastniku tega zemljišča.

Zaupajte nam in svetovali Vam bomo pri učinkoviti in varni izvedbi Vašega posla.

#carniola #nepremičnine #agent #agencija #posrednik #prodaja #stavbnapravica #posel #poslovniprostori #skladišče #Slovenija #Ljubljana

Sale or purchase of superficies in Slovenia?

One of the basic rules of property law stipulates that a building and the land on which it stands, both share the same legal fate. As a rule, it is neither possible to sell only the building, without the land on which it stands; nor only the land, without the building that had been built on it. An exception to this rule is the so called superficies. The owner can thus continue to own a certain plot of land – and at the same time sell to a third party the right to own a building or other structure built on this plot of land (the right of superficies).

The holder of superficies, which can be established for a fixed or indefinite period of time, can sell it on to third parties, burden it with mortgages, etc. His main obligation towards the land owner is the obligation to pay certain compensation, which may be agreed on either as a one-time fee to be paid upon the establishment of the superficies; or in the form of periodical installments. On the other hand, upon termination of the superficies – unless the contracting parties agree otherwise – the owner of the land must reimburse the holder of the superficies part of his investment into (his) real estate in question.

When to consider establishing/buying superficies?

If you do not want to sell your land, as you would like to preserve its ownership: however, in exchange for a certain monetary compensation, you are willing to allow its long-term use, for at least couple of decades, by third parties, so that they can use it in order to build on it their houses, workshops and other buildings.

Or, on the other hand, if you are looking for the possibility of setting your own building without a large initial investment in the purchase of land – but upon agreement to pay certain periodic compensation for the superficies to the owner of the land.

Contact us and we will take care of efficient execution of Your real estate business matters in Slovenia.

#carniola #realestate #agent #broker #construction #business #land #warehouse #Slovenia #Ljubljana #superficies