Energetska izkaznica je javna listina, ki jo je uzakonil Energetski zakon (EZ-1), od leta 2020 pa z njo povezano področje ureja Zakon o učinkoviti rabi energije (ZURE). Gre za dokument s podatki o energetski učinkovitosti stavbe in/ali njenih posameznih delov ter med drugim vsebuje tudi priporočila za povečanje energetske učinkovitosti. Kot tak je za uporabnike stavbe nedvomno izredno uporaben. Lastniki nepremičnin so ga v številnih primerih dolžni izdelati, da bi bili skladni z veljavno zakonodajo.

Energetsko izkaznico je potrebno med drugim predložiti tudi v primeru transakcij z nepremičninami. Energetsko izkaznico morajo obvezno imeti:

 • stavbe, ki so naprodaj;
 • stavbe, ki se dajejo v najem za obdobje enega leta ali dlje.

Temeljni podatek iz energetske izkaznice, tj. razred učinkovitosti, je potrebno navesti že v oglasu za prodajo oz. dolgoročno oddajo nepremičnine. V obeh primerih mora lastnik stavbe oz. dotičnega posameznega dela stavbe veljavno energetsko izkaznico predložiti najkasneje pred sklenitvijo prodajne ali najemne pogodbe. Namesto energetske izkaznice posameznega dela stavbe lahko predloži energetsko izkaznico za celoten objekt.

Predpisi določajo tudi nekatere izjeme. Energetske izkaznice tako praviloma ni potrebno pridobiti za:

 • industrijske stavbe in skladišča, če se v njih ne uporablja energija za zagotavljanje notranjih klimatskih pogojev,
 • nestanovanjske kmetijske stavbe, če se v njih ne uporablja energija za zagotavljanje notranjih klimatskih pogojev,
 • enostavne in nezahtevne objekte
 • samostojne stavbe s celotno uporabno tlorisno površino, manjšo od 50 m2
 • pri prodaji nevzdrževanih, zapuščenih in dotrajanih stavb, ki se štejejo za neprimerne za uporabo ali prebivanje, zanje pa izračun energijskih kazalnikov ni mogoč.

Če je po poteku pogodbe o oddaji stavbe ali posameznega dela stavbe v najem, ki je bila sklenjena za obdobje, krajše od enega leta, sklenjena ena ali več zaporednih pogodb o oddaji v najem z istim najemnikom, katerih neprekinjeni čas trajanja bi bil daljši kot eno leto, je lastnik dolžan predložiti energetsko izkaznico ob sklenitvi zaporedne pogodbe, s katero se skupna dolžina trajanja najema podaljša prek enega leta. Trimesečna ali krajša prekinitev ne pomeni prekinitve zaporednega sklepanja pogodb o oddaji v najem.

Energetsko izkaznico izdelajo pooblaščeni strokovnjaki in je veljavna 10 let. Za stavbo, v kateri ni vzpostavljena etažna lastnina, se energetska izkaznica lahko izda le za celotno stavbo. Cene izdelave energetske izkaznice se spreminjajo in jih določajo njihovi ponudniki glede na aktualno stanje na trgu.

Zaupajte nam zastopanje pri prodaji ali oddaji Vaše nepremičnine in poskrbeli bomo, da bodo Vaši posli izvedeni učinkovito, uspešno in skladno z vsemi predpisi.

#carniola #nepremičnine #energija #energetskaizkaznica #prodaja #oddaja #nakup #agencija #agent #Slovenija #Ljubljana

When is the energy performance certificate required?

The energy performance certificate (EPC) is a public document that was introduced by the Energy Act and is currently, since 2020, regulated by the Energy Efficiency Act. EPC is a document containing data on the energy efficiency of the building or its parts, and includes recommendations on improvement of the energy efficiency. As such it is extremely useful for users of the premises. There are numerous occasions when the owners are legally obliged to obtain the document in order to comply with applicable legislation.

The energy performance certificate should also be submitted in the case of certain real estate transaction. EPC is required for:

 • all the buildings on sale;
 • buildings that are being rented for a period longer than one year.

Basic data from the EPC, class of efficiency, has to be mentioned on any kind of real estate ad. When selling or renting a premisses for a period longer than one year the owner is obliged to present EPC latest before a Sale or Lease Agreement is concluded. The certificate for the whole building can be provided instead of the certificate for the individual part or unit.

The law regulates some exceptions. There is no need to obtain EPC for:

 • industrial buildings and warehouses ,
 • non-residential agricultural building, where no energy for regulating internal temperature is used,
 • simple and non-sophisticated building,
 • individual buildings with a total floor area of up to 50 m2,
 • when selling unmaintained, abandoned, and obsolete buildings, which are unappropriated for use or living and for which the calculation of energy efficiency indicators is not possible. 

If Lease Agreement expires in less than a year and it is then prolonged or replaced with another agreement with the same tenant, the owner is obliged to provide EPC if the total duration of the lease or multiple consecutive agreements exceeds one year.

EPC is produced by certified experts and has a validity of 10 years. The price of obtaining EPC is defined by the market/providers of this service.

Entrust us with selling or leasing Your real estate in Slovenia and we will ensure that the transaction will be carried out successfully and according to the legislation.

#carniola #real estate #energy #energyperformancecertificate #epc #sale #lease #purchase #agency #agent #Slovenia #Ljubljana