Zakonodaja pri prodaji kmetijskih in gozdnih zemljišč določa številne posebnosti. O tem smo že pisali v prispevku o prodaji kmetijskih zemljišč, kjer smo okvirno tudi že predstavili postopek prodaje »preko oglasne deske« na upravni enoti. Pri tem pa Zakon o gozdovih (ZG) posebej za gozdna zemljišča nekoliko drugače, kot za kmetijska zemljišča, določa nekatere dodatne posebnosti.

V tej zvezi je potrebno najprej omeniti, da ZG določa »varovane gozdove« in »gozdove s posebnim pomenom«. Če spada Vaš gozd na takšno področje, imata najmočnejšo predkupno pravico država in lokala skupnost (občina).

Naslednja posebnost pri prodaji gozdnih zemljišč se nanaša na prodaje gozdov, ki presegajo 30 hektarjev. Pri takšnih prodajah ima predkupno pravico Republika Slovenija oziroma pravna oseba, ki gospodari z gozdovi v lasti Republike Slovenije.

Nadalje ZG posebej omejuje možnost delitev zemljiških parcel, ki predstavljajo gozdna zemljišča. Zemljiške parcele, ki so gozd in so manjše od 5 hektarjev, se lahko deli zgolj v izjemnih primerih, ki jih določa zakon.

Končno pa ZG za primere, pri katerih ni podana predkupna pravica države, državnega gozdnega podjetja in/ali občine, predpisuje še dve skupini predkupnih upravičencev. To sta:

  • lastnik, katerega zemljišče meji na gozd, ki se prodaja; ter
  • drug lastnik, katerega gozd je najbližje gozdu, ki se prodaja.

Vse navedene posebnosti pa se, kot uvodoma omenjeno, uveljavljajo v posebnih postopkih, ki se začnejo pri »oglasni deski« pri pristojni upravni enoti.

Prodajate gozd? Da bo postopek prodaje in nakupa potekal hitro ter skladno z vsemi predpisi in tudi interesi prodajalca, je potrebno posamezni primer vsebinsko vselej vnaprej preučiti ter pripraviti primerno strategijo prodaje.

Potrebujete pomoč pri prodaji gozdnih zemljišč? Kontaktirajte nas iz z veseljem bomo poskrbeli, da bo prodaja izvedena skladno z vsemi predpisi.

#carniola #gozd #slovenija #zemljišča #kmetijstvo #prodaja #nepremičnine

SELLING FOREST IN SLOVENIA

Slovenian legislation determines many specifics for the sale of agricultural and forest land. We have already written about this in the article on the sale of agricultural land, where we have also presented the procedure “through the notice board” at the administrative unit. In addition, the Forests Act (ZG) specifies some special requirements for the sale of forest land.

In this connection, it should firstly be mentioned that ZG defines “protected forests” and “forests of special importance”. If Your forest belongs to such an area, the state and the local community (municipality) have the strongest right of pre-emption.

The next specialty in the sale of forest land concerns sales of forests that exceed 30 hectares. In the case of such sales, the right of pre-emption belongs to the Republic of Slovenia or the legal entity that manages forests owned by the Republic of Slovenia.

Furthermore, ZG specifically limits the possibility of dividing land plots that represent forest land. Plots of land that are forest and are smaller than 5 hectares can namely only be divided in exceptional cases stipulated by law.

Finally, for cases in which the pre-emptive right of the state, state forest company and/or municipality is not given, the ZG foresees two more groups of pre-emptive beneficiaries. These are:

  • “the owner whose land borders the forest that is being sold”; and
  • “another owner whose forest is closest to the forest being sold”.

However, as mentioned in the introduction, all the above-mentioned rights are being enforced in special procedures, which all start at the “bulletin board” of the competent administrative unit.

Are you selling a forest in Slovenia? In order for the sale and purchase process to take place quickly and in accordance with all regulations and also the interests of the seller, it is necessary to always examine the content of each individual case in advance and prepare a suitable sales strategy.

Do you need help selling forest land in Slovenia? Contact us and we will be happy to help You ensure that the sale is carried out in accordance with all regulations.

#carniola #forest #slovenia #land #realestate #agriculture #sale #property